Το σ/ν για την υποστήριξη των α/φ Mirage 2000-5 Mk. 2 της Πολεμικής Αεροπορίας

Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10.00, τέθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας το σχέδιο νόμου με τίτλο «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας». Το Άρθρο 2 του σχεδίου νόμου αναφέρεται στην Έγκριση τριών (3) σχεδίων Συμφωνιών – Πλαίσιο Εν Συνεχεία Υποστήριξης (FOS: Follow-On-Support) των μαχητικών Mirage 2000EG/BG και Mirage 2000-5 Mk. 2 της Πολεμικής Αεροπορίας, και αναφέρει τα ακόλουθα.

Άρθρο 2
Έγκριση τριών (3) σχεδίων Συμφωνιών – Πλαίσιο Εν Συνεχεία Υποστήριξης Αεροσκαφών τύπου MIRAGE 2000/-5

1. Εγκρίνονται τα σχέδια τριών (3) Συμφωνιών – Πλαίσιο Εν Συνεχεία Υποστήριξης (Follow On Support/FOS) του Οπλικού Συστήματος (Ο/Σ) Αεροσκάφους τύπου MIRAGE 2000/-5 για την υλοποίηση του υποπρογράμματος «Εν Συνεχεία Υποστήριξη (FOS) Ο/Σ Μ2000/-5» μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ) και κάθε μίας εκ των τριών κατασκευαστριών εταιρειών DASSAULT AVIATION, THALES DMS FRANCE και SAFRAN AIRCRAFT ENGINES, για την κάλυψη των αναγκών εν συνεχεία υποστήριξης των αεροσκαφών τύπου MIRAGE 2000/-5, χρονικής διάρκειας επτά (7) ετών, μέσω της προμήθειας υλικών και της παροχής υπηρεσιών που θα απαιτηθούν από την Ελληνική Πολεμική Αεροπορία, ως εξής:

α. Συμφωνία – Πλαίσιο με την εταιρεία DASSAULT AVIATION για το δομικό μέρος των αεροσκαφών,
β. Συμφωνία – Πλαίσιο με την εταιρεία THALES DMS FRANCE για τα ηλεκτρονικά συστήματα των αεροσκαφών,
γ. Συμφωνία – Πλαίσιο με την εταιρεία SAFRAN AIRCRAFT ENGINES για τον κινητήρα των αεροσκαφών.

2. Τα σχέδια των τριών (3) Συμφωνιών – Πλαίσιο, καθώς και τα τεχνικά και οικονομικά παραρτήματα και οι προσθήκες αυτών δεν προσαρτώνται στον παρόντα νόμο για λόγους διασφάλισης υπηρεσιακού απορρήτου και τα πρωτότυπα κείμενά τους φυλάσσονται στo ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ.

3. Παρέχεται στον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων η εξουσιοδότηση να υπογράψει τις εγκεκριμένες Συμφωνίες – Πλαίσιο της παρ. 1 ή τροποποίηση αυτών, καθώς και κάθε άλλο συναφές έγγραφο.

4. Ανατίθεται στον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων η αρμοδιότητα να εγκρίνει τις εκτελεστικές συμβάσεις προμήθειας υλικών και παροχής υπηρεσιών, που απορρέουν από τις εγκεκριμένες Συμφωνίες – Πλαίσιο της παρ. 1, ή τροποποίηση αυτών, στο μέτρο που δεν αντίκειται στις προβλέψεις των Συμφωνιών – Πλαίσιο και είναι απολύτως αναγκαία για την υλοποίηση της κάθε εκτελεστικής σύμβασης.

5. Ανατίθεται στον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, με δυνατότητα μεταβίβασης σε κατώτερα κλιμάκια διοίκησης, η αρμοδιότητα παρακολούθησης των εγκεκριμένων Συμφωνιών – Πλαίσιο της παρ. 1, καθώς και των εκτελεστικών συμβάσεων που θα εγκριθούν σύμφωνα με την παρ. 4.

6. Ανατίθεται στον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, με δυνατότητα μεταβίβασης σε κατώτερα κλιμάκια διοίκησης, η αρμοδιότητα συγκρότησης των συλλογικών οργάνων που απαιτούνται για την παρακολούθηση και την υλοποίηση των εγκεκριμένων Συμφωνιών – Πλαίσιο της παρ. 1, καθώς και των εκτελεστικών συμβάσεων που θα εγκριθούν σύμφωνα με την παρ. 4.

7. Η ισχύς της κάθε Συμφωνίας – Πλαίσιο της παρ. 1 αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της από τα συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ειδικότερα καθορίζονται σε αυτή.

8. Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου και των εγκεκριμένων Συμφωνιών – Πλαίσιο της παρ. 1 υπερισχύουν κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης νόμου. Για ό,τι δεν ρυθμίζεται ειδικά στην κάθε εγκεκριμένη Συμφωνία – Πλαίσιο της παρ. 1, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3978/2011 (Α΄ 137) και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.