Στις 16 Οκτωβρίου, τελικά, ο διαγωνισμός για Follow On Support στα C-27J

Ο υπ’ αριθμ 03/2019 διαγωνισμός «Εν Συνεχεία Υποστήριξη Follow On Support (FOS) αεροσκαφών C-27J», που είχε ορισθεί για την 25 Σεπτεμβρίου 2019 μετατίθεται για την 16 Οκτωβρίου 2019″, αναφέρει σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΘΑ.

“Κατάθεση δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής μέχρι την 15/10/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στη Γραμματεία της ΓΔΑΕΕ ή εναλλακτικά, την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ιδιοχείρως στα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού – ΕΔΔ).

“Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής θα διενεργηθεί την 16 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, ενώπιον της Μόνιμης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την Φ.693/1/84206/Σ.20269/15-11-18/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΠΑ (ΑΔΑ: 7ΔΒΤ6-ΞΓΕ) απόφαση του κ. ΥΕΘΑ”, καταλήγει η ανακοίνωση.