Σαράφης: Τι έλεγε το ΕΑΜ για τον κατόπιν αρχηγό του ΕΛΑΣ… Προδότης, εχθρός!

“Καταγγέλομεν εις τον λαόν της Θεσσαλίας και όλης της Ελλάδος τας προδοτικάς πράξεις του Συν/ρχου Σαράφη και του Ταγ/χου Κωστοπούλου, πλήρως αποδειχθείσας και από το κατασχεθέν αρχείον και των δύο Αξιωματικών.

1) Ο Συν/ρχης Σαράφης κατείχεν άδειαν κυκλοφορίας δι’ όλην την Ελλάδα, υπογεγραμμένην υπό της υπηρεσίας του Τζελόζο και ταξιδεύσας νομίμως μέχρι Θεσσαλίας παρουσιάσθη εις την Καραμπιναρίαν Λαρίσης – Τρικάλων, όπου και του έγινε υποδοχή εκ μέρους των Ιταλών αξ/κών. Είναι γνωστόν ότι, όχι μόνιμος Συν/ρχης και μάλιστα γνωστός κινηματίας, αλλά και ούτε και ο τελευταίος έφεδρος αξ/κός, Ανθυπίατρος ή Ανθυποφαρμακοποιός επιτυγχάνουν άδεια ταξειδίου παρά Ιταλικής Αρχής έστω και διά μετάβασιν από Λαρίσης εις Τρίκκαλα ή από Βόλου εις Λάρισαν. Η μεγαλόψυχος άδεια του Τζελόζο εχορηγήθη εις τον κ. Σαράφην, διότι ο κ. Σαράφης θα εξυπηρέτει ασφαλώς τα συμφέροντα του κατακτητού.

2) Κατά τους παρελθόντας μήνας ο κ. Σαράφης τέσσαρας φοράς συνελήφθη υπό των Ιταλών και 4 φορές απελύθη. Είναι γνωστόν ότι πλείστοι όσοι Έλληνες αξ/κοί συνελήφθησαν και ουδείς γνήσιος πατριώτης εξ αυτών απελύθη, αλλά μόνον οι προδόται και οι καταδόται συναδέλφων των…Διαβάστε την συνέχεια στο History-point.gr