Πολεμική Αεροπορία: Το σ/ν για τον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των F-16

Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10.00, τέθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας το σχέδιο νόμου με τίτλο «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας». Το Άρθρο 1 του σχεδίου νόμου αναφέρεται στην υλοποίηση του προγράμματος εκσυγχρονισμού – αναβάθμισης των 84 μαχητικών F-16 Fighting Falcon Block 52+ / 52+ Advanced) στο επίπεδο F-16V Viper, και αναφέρει τα ακόλουθα.

Άρθρο 1
Υλοποίηση προγράμματος εκσυγχρονισμού-αναβάθμισης των αεροσκαφών F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας

1. Για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος εκσυγχρονισμού – αναβάθμισης των αεροσκαφών F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας, όπως περιγράφεται στην από 30 Απριλίου 2018 υπογραφείσα τροποποίηση υπ’ αρ. 6 της διακρατικής συμφωνίας με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής GR-D-SNY, γίνεται αποδεκτή η από 29 Νοεμβρίου 2018 πρόταση του αποκλειστικού κατασκευαστή των εν λόγω αεροσκαφών, LOCKHEED ΜΑRTIN, η οποία κατατέθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2018 στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (με αριθμό πρωτοκόλλου 88055), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις από 3 Οκτωβρίου 2019, 11 Νοεμβρίου 2019 και 14 Νοεμβρίου 2019 δεσμευτικές επιστολές του, και περιλαμβάνει προγράμματα συνολικής πραγματικής αξίας διακοσίων εβδομήντα εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων δέκα χιλιάδων δολαρίων ΗΠΑ (279.710.000 USD) επ’ ωφελεία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) και της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, ως απαραίτητο μέτρο για την εγκαθίδρυση και συντήρηση εγχώριας τεχνολογικής – βιομηχανικής βάσης και με σκοπό την προστασία ουσιωδών συμφερόντων της χώρας, ιδιαίτερα για την ασφάλεια εφοδιασμού και πληροφοριών αλλά και για την επιχειρησιακή αυτονομία των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ). Οι οικονομικοί φορείς επιλέγονται από τον αποκλειστικό κατασκευαστή για την εκτέλεση μέρους ή του συνόλου των προγραμμάτων της πρότασης και τελούν υπό την έγκριση του ΥΠΕΘΑ.

Τα υπόψη προγράμματα αφορούν:
α. Κάλυψη αναγκών και επαύξηση επιχειρησιακών δυνατοτήτων και ετοιμότητας των ΕΔ με παροχή υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών και ανάπτυξη και υποστήριξη των υποδομών τους.

β. Εγκαθίδρυση δυνατότητας ανάλυσης αστοχιών και διακρίβωση σύνθεσης υλικών για τις ΕΔ.

γ. Κατασκευή επιπλέον υποσυγκροτημάτων αεροσκαφών, εγκατάσταση συλλογών αναβάθμισης αεροσκαφών, εγκαθίδρυση δυνατοτήτων εργοστασιακής συντήρησης με ανοδίωση, υγρού και ξηρού αποχρωματισμού και χρώσης αεροσκαφών, από την ΕΑΒ.

δ. Συναρμολόγηση και δοκιμές ηλεκτρονικών συστημάτων και εξοπλισμού αεροσκαφών.

ε. Κατασκευή καλωδιώσεων αναβάθμισης αεροσκαφών και παροχή τεχνικής υποστήριξης για την αναβάθμιση των αεροσκαφών.

2. Το σχέδιο συμφωνίας που περιέχεται στην πρόταση και η Διακρατική Συμφωνία με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής GR-D-SNY, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί με την τροποποίηση υπ’ αρ. 6, αποτελούν τα μοναδικά κείμενα για τη ρύθμιση των υποχρεώσεων του συγκεκριμένου αποκλειστικού κατασκευαστή που άπτονται του προγράμματος εκσυγχρονισμού – αναβάθμισης των αεροσκαφών F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας.