Ποιοι κινδυνεύουν να χάσουν τις πινακίδες τους και… πόσο κοστίζει η επανέκδοση

Οι πινακίδες κυκλοφορίας θα βρεθούν στην ανακύκλωση των οχημάτων που τελούν σε κατάσταση ακινησίας για χρονικό διάστημα που ξεπερνά τους 18 συνεχόμενους μήνες. Αυτό προβλέπει εγκύκλιος της ΑΑΔΕ και η διάταξη για όλα τα οχήματα των οποίων οι πινακίδες είναι κατατεθειμένες ήδη στις ΔΟΥ κατά την ημερομηνία ισχύος του νόμου, ήτοι την 30.3.2018, καθώς και όσα τίθενται σε ακινησία από την ημερομηνία αυτή και μετά.

Για την άρση της κατάστασης ακινησίας ή την εκ νέου θέση σε δημόσια κυκλοφορία οχήματος του οποίου οι πινακίδες θα καταστραφούν, κατά τις εν λόγω διατάξεις, οι αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των οικείων περιφερειακών ενοτήτων της χώρας, θα προβαίνουν σε αντικατάσταση αυτών μετά την υποβολή σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο, συνοδευόμενη από την βεβαίωση καταστροφής των πινακίδων κυκλοφορίας, καθώς και την καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου αξίας 30 ευρώ.

Αν τα κατατεθειμένα στοιχεία κυκλοφορίας καταστρέφονται από λόγους ανωτέρας βίας και αφορούν ακινησίες συνεχόμενης χρονικής διάρκειας μικρότερης των 18 μηνών, για την επανέκδοση αυτών δεν απαιτείται η καταβολή του παραβόλου των 30 ευρώ, μετά από βεβαίωση της αρμόδιας αρχής.

Οι Δ.Ο.Υ. οφείλουν να προβούν άμεσα στον διαχωρισμό των πινακίδων κατά τα ανωτέρω, ώστε αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ να προχωρήσουν, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα σε αυτή, στην καταστροφή των πινακίδων κυκλοφορίας και οι άλλες σχετικές διαδικασίες. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΠΟΙΟΙ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ