ΕΑΒ: Μέσω διαγωνισμού αναζητούν τον νέο CEO

Με διαγωνιστική διαδικασία θα επιλεγεί ο επόμενος διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας, σύμφωνα με έγγραφο που ανάρτησε το υπουργείο Οικονομικών στη “Διαύγεια”, καλώντας τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία πλήρωσης της θέσης. Υπογραμμίζεται ότι πρόκειται για τον νέο… “τσέο” (σ.σ. κατά Νοτοπούλου CEO για όλους τους υπόλοιπους), διότι για τη θέση του προέδρου της εταιρίας ακούγεται συγκεκριμένο πρόσωπο, αξιωματικός εν αποστρατεία της Πολεμικής Αεροπορίας (σ.σ. εκ των μηχανικών σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες).

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ
Ο/Η Διευθύνων Σύμβουλος είναι εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. H ιδιότητά του είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Προΐσταται όλων των υπηρεσιών της εταιρείας, διευθύνει το έργο της, λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στο πλαίσιο των διατάξεων, που διέπουν τη λειτουργία της, επί των εγκεκριμένων προγραμμάτων, των προϋπολογισμών, του Επιχειρησιακού σχεδίου και του Καταστατικού, εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως, όπου αυτό προβλέπεται από το καταστατικό και έχει και όσες άλλες αρμοδιότητες του αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ή προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων του, καλείται να συμβάλλει αποφασιστικά, σε συνεργασία με τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του στελεχιακού δυναμικού της εταιρείας, ώστε η ΕΑΒ Α.Ε. να ανταποκριθεί με επιτυχία στον ιδιαίτερο ρόλο της.

II. ΘΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
Η θητεία του Διευθύνοντος Συμβούλου ακολουθεί τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία είναι πενταετής με δυνατότητα ανανέωσης. Οι αποδοχές του Διευθύνοντος Συμβούλου προσδιορίζονται αναλόγως προσόντων και με βάση τους ισχύοντες περιορισμούς από την κείμενη νομοθεσία.

ΙΙI. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Οι υποψήφιοι για τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΑΒ ΑΕ πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστο τα κάτωθι τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

1. Να είναι Έλληνες πολίτες.

2. Να είναι κάτοχοι πτυχίου πανεπιστημιακού ιδρύματος της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από τον αρμόδιο φορέα ως ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής.

3. Να διαθέτουν συνολική επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ετών, εκ των οποίων τα πέντε (5) τουλάχιστον έτη θα αφορούν εμπειρία σε θέση σημαντικής ευθύνης και απαιτήσεων στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

4. Άριστες ικανότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, καθώς επίσης και ικανότητα δημόσιων παρουσιάσεων και ομιλιών στις γλώσσες αυτές.

5. Άμεμπτο ήθος και ακεραιότητα, καθώς και διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες.

IV. ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Επιπροσθέτως, για την επιλογή του διευθύνοντος συμβούλου θα συνεκτιμηθούν ιδιαιτέρως τα ακόλουθα προσόντα:

α) Η συνάφεια του πτυχίου με αντικείμενο σχετικό με τις επιστήμες της Αεροναυπηγικής ή Αεροδιαστημικής ή της Μηχανικής, καθώς και μεταπτυχιακοί τίτλοι ή/και διδακτορικός τίτλος σπουδών στα παραπάνω αντικείμενα.

β) Ειδική εμπειρία σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό της εταιρείας, βαθιά γνώση στον τομέα δράσης της εταιρείας και τις σχετικές ελληνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς πολιτικές και κανονισμούς της αεροναυπηγικής βιομηχανίας, καθώς και σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων και το απαιτούμενο για τη θέση κύρος και εμπειρία, ώστε ο επιλεγείς να μπορεί να εκπληρώσει τον σκοπό της εταιρείας.

γ) Εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία σε θέματα κατάρτισης επιχειρηματικών σχεδίων και μελετών στρατηγικής, προτεραιοποίησης, στοχοθέτησης, προγραμματισμού, σχεδιασμού, ανάπτυξης και λειτουργίας αμυντικών συστημάτων, επίτευξης μετρήσιμων αποτελεσμάτων από θέσεις ανώτερης διοικητικής ευθύνης, κ.λ.π.

δ) Η τεκμαιρόμενη από την εμπειρία του ικανότητα διοίκησης οργανωτικών μονάδων ή οργανισμών ή ανθρώπινου δυναμικού του ιδιωτικού τομέα, συγκρότησης και συντονισμού ομάδων έργου, παρακολούθησης επίτευξης στόχων, διαχείρισης αλλαγών, επίλυσης συγκρούσεων, οικονομικής διαχείρισης και κατάρτισης συμβάσεων συνεργασίας, διαβούλευσης και διαπραγμάτευσης με τα εκάστοτε σημαντικά ενδιαφερόμενα μέρη (πελάτες, δημόσιες αρχές, οίκους του εξωτερικού και προμηθευτές, κ.λ.π.) σε στρατηγικά και λειτουργικά επιχειρηματικά θέματα.

ε) Ικανότητα πειθούς και οικοδόμησης συναίνεσης μεταξύ διαφορετικών ομάδων.