Μαρτυρία Καϊμάρα: Η διάλυση του 5/42 Συντάγματος Ψαρρού από τον ΕΛΑΣ

Μετά την αποτυχίαν των διεξαχθεισών μεταξύ ΕΑΜ – ΕΔΕΣ – ΨΑΡΡΟΥ διαπραγματεύσεων προς ενοποίησιν του Ανταρτικού Αγώνος, το ΕΑΜ – ΕΛΑΣ ήρχισε να δημιουργή νέα επεισόδια και προστριβάς με το 5/42, με τον σκοπόν όπως φέρει εις δύσκολον θέσιν το Συν/μα και δώση τούτο την αφορμήν της ρήξεως και του εμφυλίου σπαραγμού. 

Επειδή όμως ο Συν/ρχης Ψαρρός, διά της ελαστικής πολιτικής και των σχετικών υποχωρήσεών του, κατώρθωνε να αποφεύγη τας προκλήσεις και αφορμάς της ρήξεως, το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ προέβη εις σωρείαν επιθετικών ενεργειών κατά του 5/42, αι οποίαι απέβλεπον εις το καταστρωθέν υπό της ηγεσίας αυτού σχέδιον της ολοκληρωτικης διαλύσεως και εξοντώσεως του 5/42, όπερ απετέλει εμπόδιον εις την πολιτικήν επικράτησίν του και την πραγματοποίησιν των προδοτικών του σκοπών.

Τα γεγονότα εξελείχθησαν χρονικώς ως κάτωθι:

α. Τμήμα του Τάγματος Νικηφόρου του ΕΛΑΣ, την νύκτα της 3-4 Μαρτίου 1944 εκύκλωσε το χωρίον Σερνικάκι και αφήρεσε τα στρατιωτικά είδη αδειούχων ανταρτών του Συν/τος, έδειρε οπαδούς τούτου, αφήρεσε τρόφιμα και απήγαγε 11 οπαδούς του Συν/τος, μεταξύ των οποίων και τον Υπολ/γόν Βλάϊκον Σπ.

β. Μετά διήμερον τμήμα του Τάγματος Κρόνου του ΕΛΑΣ, αφώπλισε αντάρτας του Υπολ/γού Κοκόρη Σ. εις Ερατεινήν.

γ. Ο λοχαγός Δεδούσης, ευρισκόμενος με τον Λόχον του εις Πεναγιούς και πληροφορηθείς δι’ αγγελιοφόρου τα ανωτέρω, έλαβεν έκτακτα μέτρα ασφαλείας, ήτοι συνέλαβε τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής του ΕΑΜ Φωκίδος, αφώπλισε τας μαχητικάς ομάδας του ΕΛΑΣ των γειτονικών χωρίων και παραλαβών τους ομήρους και τα όπλα μετέβη εις την περιοχή Ν. Μόρνου, ένθα ευρίσκετο το Τάγμα Καπετζώνη. Διαβάστε την συνέχεια στο History-point.gr