Λ.Σ/ΕΛ.ΑΚΤ: Εντός 2021 ξανά στον αέρα τα πτητικά μέσα, επιχειρησιακά

Φαίνεται, ότι η θητεία παλαιότερα του σημερινού Υπουργού Ναυτιλίας στο ΥΕΘΑ, βοήθησε σημαντικά στην κατανόηση των προβλημάτων λειτουργίας της ΥΕΜ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Έτσι, άλλη μια πρωτοβουλία μεγάλης σημασίας λήφθηκε από πλευράς του Υπουργού Ναυτιλίας κ. Ι. Πλακιωτάκη προκειμένου αναστραφεί η σημερινή δυσμενής κατάσταση αναφορικά με την συντήρηση και την διαθεσιμότητα των σε ενέργεια Αεροπλάνων και Ελικοπτέρων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Συγκεκριμένα, ο κ. Πλακιωτάκης με την αριθ. 2123.17/36366/15-06-2020 Απόφασή ενέκρινε την παροχή τεχνικής και εφοδιαστικής υποστήριξης – συντήρησης – εκπαίδευσης χειριστών και τεχνικών και προμήθειας ανταλλακτικών των εναερίων μέσων της Υ.Ε.Μ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μέσω του Διεθνούς Οργανισμού NSPO και της Υπηρεσίας αυτού NSPA για τα επόμενα τρία (3) έτη με δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον δύο (2) έτη με τη σχετική δέσμευση των απαιτούμενων πιστώσεων.

Να σημειώσουμε, ότι από την αρχή του έτους 2019 δεν υφίσταται ενεργή σύμβαση συντήρησης των πτητικών μέσων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ενώ και κατά την διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Τ16/2009 με την ΕΑΒ ΑΕ (από 2009 έως 2018), οι επιδόσεις της ΕΑΒ εξυπηρετούσαν σε πολύ μικρό βαθμό τις επιχειρησιακές ανάγκες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Οι έκτακτες συνθήκες λόγω του COVID-19 (με ιδιαίτερη έξαρση και στο Λουξεμβούργο που εδρεύει η NSPA) έχουν επιφέρει καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.

Εκτιμάται ότι η υπογραφή της σχετικής Σύμβασης μεταξύ του ΥΝΑΝΠ και των NSPA -Αναδόχου θα διενεργηθεί εντός του 1ου εξαμήνου του τρέχοντος έτους, γεγονός που σημαίνει, ότι θα υπάρξει ενεργοποίηση των πτητικών μέσων εντός του έτους 2021.

Σε κάθε περίπτωση ο κ. Πλακιωτάκης με την Απόφαση του, επιδιώκει να βάλει τέλος στο τέλμα που περιέλθει η λειτουργία της ΥΕΜ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Βέβαια για να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα η απόφαση αυτή θα πρέπει να συνοδευτεί και από την δέσμευση σχετικών πιστώσεων από το Π.Δ.Ε. και άλλες πηγές χρηματοδότησης.

Ο Υπουργός ήδη ανταποκρίθηκε θετικά στην πιο βασική ανάγκη που ταλανίζει την επιχειρησιακή εκμετάλλευση των πτητικών μέσων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ και γι’ αυτό θα πρέπει να του αποδοθούν τα εύσημα γι’ αυτό.

Σειρά πλέον των Υπηρεσιακών παραγόντων της ΥΕΜ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ να απαντήσουν σε καυτά ερωτήματα για τον παρόντα και μελλοντικό σχεδιασμό για τη λειτουργία της Μονάδας.

> Να αποδείξουν για το θετικό ή μη πρόσημο της λειτουργίας της Μονάδας ως προς την εξυπηρέτηση του επιχειρησιακού σχεδιασμού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ και γενικότερα του δημοσίου συμφέροντος.
> Να εγκαταλείψουν αναχρονιστικές αντιλήψεις λειτουργίας της ΥΕΜ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ και να σχεδιάσουν τον εκσυγχρονισμό της δράσης της με βάσει τις σημερινές ιδιαιτερότητες και ανάγκες, που επιβάλλει η εκτέλεση της αποστολής του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
> Να μελετήσουν σύγχρονη τεχνολογία και να σχεδιάσουν την άμεση ένταξή της στην δράση της ΥΕΜ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ με στόχο την αποτελεσματικότερη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων. Να παραδειγματιστούν από την εμπειρία άλλων Υπηρεσιών.

Με λίγα λόγια έχουν ιστορική ευθύνη να αξιοποιήσουν την ευκαιρία που απλόχερα τους δίδεται σήμερα από τον Υπουργό και τον Αρχηγό ΛΣ.

ΠΗΓΗ: Λιμενικά Νέα