Δώρο Χριστουγέννων: Πότε και πως θα καταβληθεί στους δικαιούχους

Το αργότερο έως την 21η Δεκεμβρίου θα πρέπει να καταβληθεί στους δικαιούχους το δώρο Χριστουγέννων για το 2019, όπως αναφέρει το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ. Το Δώρο Χριστουγέννων, ή αλλιώς ο 13ος μισθός για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, υπόκειται σε εισφορές υπέρ ΙΚΑ και Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών. Ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να το καταβάλλει και νωρίτερα από την 21η Δεκεμβρίου, ενώ η μορφή του πρέπει να είναι πάντα σε χρήμα, και όχι σε είδος.

Δικαιούχοι του δώρου Χριστουγέννων είναι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης σε οποιοδήποτε εργοδότη δικαιούνται Δώρα Εορτών.

Πώς υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων

Βάση για τον υπολογισμό του δώρου, αποτελούν οι αποδοχές που πραγματικά καταβάλλονται στους μισθωτούς κατά την 10η Δεκεμβρίου. Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από τις παραπάνω ημερομηνίες, τo δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση.

Σαν καταβαλλόμενος μισθός ή ημερομίσθιο είναι το σύνολο των τακτικών αποδοχών. Στη έννοια των τακτικών αποδοχών περιλαμβάνονται: ο μισθός ή το ημερομίσθιο, καθώς και κάθε άλλη παροχή – εφόσον καταβάλλεται από τον εργοδότη σαν αντάλλαγμα της παρεχόμενης από τον μισθωτό εργασίας, τακτικά κάθε μήνα, ή κατ’ επανάληψη, περιοδικά, κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου.

Στην έννοια των τακτικών αποδοχών, εντάσσονται συγκεκριμένα:

-το επίδομα αδείας: για τον υπολογισμό στο δώρο της αναλογίας του επιδόματος αδείας πολλαπλασιάζουμε το συνολικό ποσό του δώρου που δικαιούται ο μισθωτός επί τον συντελεστή 0,041666
-η αμοιβή της νόμιμης υπερωρίας, εφόσον παρέχεται τακτικά
-η αμοιβή της υπερεργασίας, εφόσον η εργασία αυτή πραγματοποιείται τακτικά
-η αμοιβή για εργασία την Κυριακή και σε εξαιρέσιμες γιορτές ή σε νυκτερινές ώρες, εφόσον η απασχόληση είναι τακτική και μόνιμη.
-η αξία του χορηγούμενου γάλακτος ημερησίως.
-η πρόσθετη αμοιβή που δίνεται από τον εργοδότη οικειοθελώς για μεγαλύτερη παραγωγική απόδοση (πριμ), όταν επαναλαμβάνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα και σε τακτά χρονικά διαστήματα.
-τα φιλοδωρήματα που δίνονται στους μισθωτούς από τρίτους.
-τα οδοιπορικά έξοδα, όταν δεν εξαρτώνται από την πραγματοποίηση υπηρεσιακών μετακινήσεων, δεν υπόκεινται σε απόδοση λογαριασμού και δεν διακόπτονται κατά την διάρκεια ασθένειας ή άδειας.
-το επίδομα μη απουσίας (τακτικότητας)
-το επίδομα κατοικίας

Δώρου Χριστουγέννων στους ωρομίσθιους

Για όσους αμείβονται με ωρομίσθιο, ο υπολογισμός γίνεται βάσει του μέσου όρου των αποδοχών του διαστήματος από 1η Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου. Διαιρούνται δηλαδή οι συνολικές αμοιβές που έλαβε ο μισθωτός μέσα στο διάστημα αυτό, δια του αριθμού των ημερών του διαστήματος αυτού, κατά τις οποίες ο μισθωτός εργάστηκε η διατήρησε αξίωση για τις αποδοχές του. Το ποσό που προκύπτει πολλαπλασιάζεται επί τον αριθμό των ημερομισθίων που αναλογούν στη διάρκεια της εργασιακής σχέσης.

Δώρου Χριστουγέννων στους εργαζόμενους με μερική απασχόληση.

Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται λιγότερες ώρες (σε σχέση με τη πλήρη απασχόληση) θα λάβουν ως δώρο Χριστουγέννων όσα ημερομίσθια λαμβάνει και ο εργαζόμενος με πλήρη απασχόληση, έχοντας όμως ως βάση υπολογισμού τις μειωμένες αποδοχές και αναλόγως με τον χρόνο απασχόλησης.

Δώρου Χριστουγέννων στους εργαζόμενους εκ περιτροπής απασχόλησης

Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται λιγότερες από πέντε ημέρες την εβδομάδα, δικαιούνται Δώρο Χριστουγέννων 1 ημερομίσθιο για κάθε 8 πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια μέσα στο διάστημα από 1η Μαΐου έως 21 Δεκεμβρίου.