Διαγωνισμός για υλικό συντήρησης-επισκευής των ελικοπτέρων Super Puma

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την κάλυψη απαιτήσεων Ε/Π Super Puma.

Αυτό έγινε γνωστό με ανάρτηση στη Διαύγεια. Η προθεσμία κατάθεσης προσφορών λήγει στις 4 Μαρτίου.