Αύξηση των πωλήσεων της Intracom Holdings το 2018 σε σχέση με το 2017

Ενοποιημένες πωλήσεις ύψους 470,7 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 18,5% και EBITDA €32,3 εκατ. έναντι €29,3 εκατ. το 2017 κατέγραψε το 2018 η Intracom Holdings. Παράλληλα οι νέες συμβάσεις έτους ανήλθαν στα €408 εκατ. ενώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων την 31/12/2018 ήταν € 875 εκατ., πλέον €120 εκατ. συμβάσεις προς υπογραφή. Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε €6,8 εκατ. αυξημένα κατά 64% σε σχέση με το 2017.

Σχολιάζοντας τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα για το 2018, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRACOM HOLDINGS κ. Δημήτρης Κλώνης ανέφερε:
“Aυξημένες πωλήσεις, υπογραφή σημαντικών νέων συμβάσεων και ενισχυμένη κερδοφορία, συνοψίζουν τα οικονομικά μας αποτελέσματα.

Οι επιδόσεις του Ομίλου INTRACOM HOLDINGS στο 2018 επισφραγίζουν τον νέο δυναμικό κύκλο ανάπτυξης στον οποίο εισέρχεται ο Όμιλός μας. Σε εφαρμογή του στρατηγικού μας σχεδιασμού και υλοποιώντας τις αποφάσεις της ΤΓΣ ο Όμιλος INTRACOM HOLDINGS προχώρησε στο 2018 σε αναδιάρθρωση στοιχείων του ενεργητικού του, οργανώνοντας τις δραστηριότητές του σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: τεχνολογικό, κατασκευαστικό, ανάπτυξης ακινήτων και ενέργειας.

Το 2018 αποτελεί το εφαλτήριο για δυναμικότερη ανάπτυξη, με ολοκληρωμένη στρατηγική ενίσχυσης του καινοτομικού μας χαρακτήρα, διεύρυνση του χαρτοφυλακίου μας και κεφαλαιοποίηση της μέχρι τώρα εμπειρίας και τεχνογνωσίας μας στην υλοποίηση σύνθετων έργων. Βασικοί μοχλοί ανάπτυξης παραμένουν οι επιχειρηματικές επιλογές που διέπουν διαχρονικά την πορεία του Ομίλου μας, οι οποίες είναι η έμφαση στην εξωστρέφεια, οι στρατηγικές συνεργασίες και η προσήλωση μας στον μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό μας”.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισηγμένης:
Οι ενοποιημένες πωλήσεις ανέρχονται σε € 470,7 εκατ., αυξημένες κατά 18,5 % σε σχέση με το 2017, που διαμορφώθηκαν σε €397,1 εκατ. Σημαντικότερος παράγοντας αύξησης των πωλήσεων είναι η INTRAKAT που υπεραπέδωσε καταγράφοντας αύξηση πωλήσεων 58%.

Η λειτουργική κερδοφορία EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε σε € 32,3 εκατ. έναντι € 29,3 εκατ. το 2017, καταγράφοντας αύξηση 10%. Όλες οι εταιρίες του Ομίλου, ακόμα και αν συγκράτησαν σταθερό το επίπεδο πωλήσεων σε σχέση με το προηγούμενο έτος βελτίωσαν τη λειτουργική τους κερδοφορία.

Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε € 6,8 εκατ. αυξημένα κατά 64% σε σχέση με το 2017. (ΕΒΤ 2017: € 4,2 εκατ.)

Η INTRAKAT στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων του Ομίλου εστιάζει πλέον στους τομείς των κατασκευών, ΣΔΙΤ, και παραχωρήσεων, μεταβιβάζοντας τις δραστηριότητες της Ενέργειας και του Real Estate στην INTRACOM HOLDINGS. Οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου INTRAKAT διαμορφώθηκαν σε € 232,1 εκατ. από € 147,2 εκατ. το 2017, χάρη στην υλοποίηση των νέων έργων της εταιρείας και ειδικότερα του έργου των 14 Περιφερειακών Αεροδρομίων.

O όμιλος κατέγραψε αύξηση στη λειτουργική του κερδοφορία με EBITDA € 10,3 εκατ. έναντι € 9,6 εκατ. το 2017. Αντίστοιχα, κατέγραψε κέρδη προ φόρων € 0,6 εκατ., έναντι ζημιών € 3,4 εκατ. το 2017.

Με την υπογραφή νέων συμβάσεων ύψους € 150 εκατ. ο όμιλος INTRAKAT, την 31/12/2018, διαθέτει ανεκτέλεστο υπόλοιπο ύψους € 440 εκατ. Πλέον του ανεκτέλεστου, έχει μειοδοτήσει σε νέα έργα ύψους € 120 εκατ., για τα οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την υπογραφή τους.

Ο όμιλος INTRASOFT INTERNATIONAL καταγράφει ενοποιημένες πωλήσεις € 169,9 εκατ. έναντι € 173,0 εκατ. το 2017. Παρά την οριακή απώλεια του επιπέδου των πωλήσεων, ο όμιλος βελτιώνει σημαντικά τα περιθώριά του, αυξάνοντας την κερδοφορία του EBITDA κατά 15,4% και κατά 35% σε επίπεδο προ φόρων.

To ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανέρχεται σε € 355 εκατ., ενώ μέσα στο έτος υπέγραψε νέες συμβάσεις αξίας € 195 εκατ.

Η IDE (Intracom Defense Electronics) κατέγραψε πωλήσεις € 59,8 εκατ., μειωμένες κατά 9,2% σε σχέση με το 2017. Παρά ταύτα, η εταιρεία ενίσχυσε την λειτουργική της κερδοφορία κατά 10% διαμορφώνοντας EBITDA € 4,2 εκατ. έναντι € 3,8 εκατ. το 2017. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της εταιρείας ανέρχεται σε € 80 εκατ., ενώ οι νέες υπογεγραμμένες συμβάσεις ανήλθαν σε € 63 εκατ.

Ο όμιλος της INTRADEVELOPMENT αποτελεί για την Intracom Holdings το όχημα δραστηριοποίησής της στο χώρο της ανάπτυξης ακινήτων. Ο όμιλος μέσα στο 2018 πραγματοποίησε κύκλο εργασιών € 4,5 εκατ., κατέγραψε λειτουργικά κέρδη € 1,7 εκατ. έναντι ζημιών του 2017 και περιόρισε τις ζημιές προ φόρων σε € 0,8 εκατ. έναντι ζημίας € 4,2 εκατ. το 2017.

Η Κ-WIND με κύκλο εργασιών € 6,7 εκατ. αυξημένο κατά 18,2% σε σχέση με το 2017, διαμόρφωσε EBITDA 5,4 εκατ. (αύξηση 13,6%) και κέρδη προ φόρων € 2,1 εκατ. αυξημένα κατά 62%.

ΠΗΓΗ: Capital