Αυτές είναι οι λεπτομέρειες του φράχτη στον Έβρο για την αποτροπή νέων περιπετειών

Η κατασκευή φράχτη στον Έβρο επιβλήθηκε από την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού προβλήματος από την Τουρκία, καθώς μετέφερε “στρατιά” μεταναστών και προσφύγων στα σύνορα με την Ελλάδα, επιδιώκοντας να τους βοηθήσει ώστε να περάσουν σε ελληνικό, δηλαδή ευρωπαϊκό, έδαφος.

Οι αποφάσεις για την κατασκευή τείχους ήταν σχετικά ταχείς, για τα δεδομένα της ελληνικής γραφειοκρατίας. Ωστόσο, τα στοιχεία που προκύπτουν και αποτέλεσαν αντικείμενο της πρόσφατης πρωθυπουργικής ενημέρωσης, δείχνουν ότι για μια τουλάχιστον φορά, ο μηχανισμός κινητοποιήθηκε. Και φέρνει αποτέλεσμα.

Ακολουθούν οι λεπτομέρειες του έργου που βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς επίσης και όλο το ιστορικό της υπόθεσης. Τα επιμέρους στοιχεία έχουν ενδιαφέρον και αξίζει να διαβαστούν, ώστε να διαμορφώσει καθένας από εμάς άποψη για το που βρίσκονται τα έργα στον Έβρο.

ΕΜΠΟΔΙΟ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (ΦΡΑΚΤΗΣ) ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΕΒΡΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. Κατασκευή εμποδίου από ισχυρό κιγκλίδωμα στην περιοχή Μαυράγκαθου (Παρατηρητήριο Εγνατία) πλησίον του Μοναστηρακίου μήκους 2.128,20 m.
2. Κατασκευή εμποδίου από ισχυρό κιγκλίδωμα στην περιοχή Πόρου –Κτήματος Τσιρόζη (Παρατηρητήρια Πέτρας –Ρεκαλίδη–Καραγώγου) πλησίον των Φερών μήκους 13.884,70m.
3. Κατασκευή εμποδίου από ισχυρό κιγκλίδωμα περιμετρικά της περιοχής «Πέταλο» πλησίον των κοινοτήτων Πέπλου και Βρυσούλας μήκους 8.833,40m περίπου.
4. Κατασκευή εμποδίου από ισχυρό κιγκλίδωμα κατ’ επέκταση του υφιστάμενου εμποδίου Καστανιών –Νέας Βύσσας προς τον Ποταμό Έβρο (Παρατηρητήριο Πράσινης Πόρτας) σε μήκος 500 m περίπου.
5. Αναβάθμιση υφιστάμενου εμποδίου (φράκτη) στην περιοχή Καστανιών –Νέας Βύσσας σε μήκος 10 kmπερίπου με προσθήκη ισχυρού κιγκλιδώματος.

Οι εργασίες επίσης περιλαμβάνουν:

6. Χωματουργικά έργα συντήρησης, αναβάθμισης και κατασκευής νέων οδών επιτήρησης και συντήρησης των τεχνητών εμποδίων κατά μήκος του Ποταμού Έβρου, ενίσχυσης υφιστάμενων τεχνικών και ενίσχυση αναχωμάτων.
7. Κατασκευή οκτώ (8) νέων Υπερυψωμένων Αντιβαλλιστικών Παρατηρητηρίων κατά μήκος των τεχνητών εμποδίων.
8. Εργασίες βελτίωσης σε πενήντα επτά (57) υφιστάμενες υποδομές (φυλάκια, παρατηρητήρια κτλ.) του Ελληνικού Στρατού, που περιλαμβάνουν οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές επισκευές/αναβαθμίσεις.

ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ

>Το εξώτερο επιτρεπτό όριο καθορίσθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών και υλοποιήθηκε επί τόπου από τη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού
>Η ακριβής θέση των εμποδίων καθορίσθηκε με συνεργασία Υπουργείου Εξωτερικών, Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Προστασία του Πολίτη
>Πέραν των επιχειρησιακών απαιτήσεων, λήφθηκαν υπόψη οι λειτουργικές απαιτήσεις, οι γεωμορφολογικές συνθήκες οι περιβαλλοντικές συνθήκες και οι υδρολογικές συνθήκες (πλημμύρες).
>Μικρές τροποποιήσεις στη θέση ενδέχεται να προκύψουν στη φάση κατασκευής

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΜΠΟΔΙΟΥ

Οι διαστάσεις και η μορφή του εμποδίου θα πρέπει να ικανοποιούν τα ακόλουθα κύρια κριτήρια
>Αποτελεσματική παρεμπόδιση εισόδου μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων ατόμων που φέρουν και ελαφρό εξοπλισμό για αναρρίχηση ή τοπική καταστροφή του εμποδίου. Αντοχή σε φόρτιση από ελαφρά οχήματα και μερική ανάσχεση βαρύτερων οχημάτων.
>Παρεμπόδιση ρηχής υποσκαφής μέχρι βάθους 1m περίπου
>Δυνατότητα οπτικής επικοινωνίας κατά θέσεις.
>Ελεύθερη δίοδος νερού σε περίπτωση πλημμυρών
>Ελάχιστη απαίτηση συντήρησης
>Ταχεία και οικονομική κατασκευή

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
>Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προσέφυγε στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ )η οποία παρέσχε την υπ’ αριθ. Δ 51 2020 σύμφωνη γνώμη της και έδωσε το πράσινο φως για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε

>Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβλήθηκε σχέδιο της σύμβασης και πλήρης φάκελος του έργου και της διαδικασίας που ακολουθήθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο το οποίο με την υπ’ αριθ. 567 2020 πράξη του έκρινε ότι δεν κωλύεται η σύναψη της σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της κοινοπραξίας

>Τέλος υποβλήθηκε ο σχετικός φάκελος στη Βουλή των Ελλήνων για την ενημέρωση της αρμόδιας Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 24 Αυγούστου 2020

>Την 31 Αυγούστου 2020 υπογράφηκε η σύμβαση εκτέλεσης του έργου από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ Μιχάλη Χρυσοχοΐδη με προθεσμία εκτέλεσης 8 μήνες με ενδιάμεσα ορόσημα παράδοσης δύο κρίσιμων τμημάτων των εργασιών εντός 5 και 6 μηνών αντίστοιχα

>Στις 07 10 2020 εκδόθηκε η με αριθμό 40 της 30 9 2020 Π Υ Σ με την οποία το έργο κατασκευής του τεχνητού εμποδίου χαρακτηρίζεται ως γενικότερης σημασίας για την οικονομία της Χώρας και εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο να κηρύξουν τις αναγκαίες απαλλοτριώσεις ακινήτων σύμφωνα με την ταχεία διαδικασία του άρθρου 7 Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων

>Η συνολική διαδικασία σχεδιασμού, μελέτης και ανάθεσης του έργου διήρκησε λιγότερο από τρεις μήνες, πράγμα πρωτόγνωρο στη διαδικασία ανάθεσης δημοσίων έργων.

Το έργο αναλαμβάνεται από την κοινοπραξία ΑΒΑΞ Α.Ε. ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
>Προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου (8 μήνες) 30 Απριλίου 2021
>Προθεσμία επισκευής υφιστάμενου φράκτη 5 μήνες
>Προθεσμία κατασκευής τμημάτων νέου εμποδίου 6 μήνες
>Εκπληρώθηκαν εμπρόθεσμα οι υποχρεώσεις της 1ης Αποκλειστικής και 1ης-2ης Ενδεικτικών προθεσμιών
>Ολοκληρώθηκαν οι τοπογραφικές αποτυπώσεις πεδίου και παραδίδονται τμηματικά οι μελέτες εφαρμογής
>Τοποθετήθηκαν οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις της Κοινοπραξίας στις Φέρες

ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
>Έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός και διαμόρφωση του εδάφους έδρασης αναχώματος έδρασης του τεχνικού εμποδίου στις περιοχές Ν. Βύσσα, Πόρος και Κτήματος Τσιρόζη και συνεχίζονται στις περιοχές Μαυράγκαθο και Πετάλου
>Υλοποιούνται χωματουργικές εργασίες κατασκευής αναχωμάτων στις περιοχές Ν. Βύσσα Καστανιών και Πόρου Κτήμα Τσιρόζη Φερών
>Κινητοποιούνται τα πρώτα συγκροτήματα κατασκευής φρεατοπασσάλων για τις θεμελιώσεις των Τεχνικών Εμποδίων.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
>Το βασικό αντικείμενο των τεχνικών εμποδίων αποτελούν οι προκατασκευασμένες γαλβανισμένες μεταλλικές κατασκευές (16.000 τμ.) οι οποίες αντιστοιχούν στο 65% του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου
>Η Κοινοπραξία έχει αναθέσει την βιομηχανοποίηση των μεταλλικών κατασκευών σε τέσσερα από τα μεγαλύτερα Ελληνικά Εργοστάσια.
>Η βιομηχανοποίηση είναι σε εξέλιξη και ήδη έχουν ελεγχθεί τα πρώτα δείγματα