Εσπευσμένη Επίθεση της XXIII ΤΘΤ Δορύλαιο-Έβρος

Μία πολύ ενδιαφέρουσα τακτική άσκηση μετά στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) διεξήγαγε πρόσφατα (Τρίτη 10 Νοεμβρίου) η XXIII Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία «3ο Σύνταγμα Ιππικού – Δορύλαιο» (XXIII ΤΘΤ) στο πλαίσιο της επιχειρησιακής εκπαίδευσης της ΧΙΙ Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού «Έβρου».

Με τη συνεργασία του Ινστιτούτου Ανάλυσης Ασφάλειας και Άμυνας (ΙΑΑΑ – ISDA)

Όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ), το αντικείμενο της ΤΑΜΣ ήταν «Το Συγκρότημα Ίλης Μέσων Αρμάτων (Σ/ΙΜΑ) κατά την Εσπευσμένη Επίθεση».

Η συγκεκριμένη ΤΑΜΣ παρέχει την ευκαιρία παρουσίασης ορισμένων βασικών πληροφοριακών στοιχείων για τον συγκεκριμένο τύπο επίθεσης. Για την πληρέστερη κατανόηση των στοιχείων υπενθυμίζεται ότι το Σ/ΙΜΑ δεν επιχειρεί αυτόνομα στο πεδίο της μάχης αλλά στο πλαίσιο Τακτικού Συγκροτήματος (ΤΣ) που δημιουργείται με βάση μονάδα ελιγμού. Για παράδειγμα το Τακτικό Συγκρότημα ΕΜΑ (ΤΣ/ΕΜΑ) συγκροτείται με βάση μία Επιλαρχία Μέσων Αρμάτων [ΕΜΑ] ενώ το ΤΣ/Μ/Κ ΤΠ συγκροτείται με βάση ένα Μηχανοκίνητο Τάγμα Πεζικού (Μ/Κ ΤΠ). Γενικά, το ΤΣ συγκροτείται με προσωρινή ομαδοποίηση τμημάτων ελιγμού και υποστήριξης μάχης υπό τη διοίκηση του διοικητή της Επιλαρχίας ή του Τάγματος (ανάλογα με την περίπτωση).

Καταρχάς, η εσπευσμένη επίθεση («hasty attack» κατά την αμερικανική στρατιωτική ορολογία) διαφέρει από την προπαρασκευασμένη («deliberate attack») επίθεση μόνο στο χρόνο που διατίθεται για τον σχεδιασμό και την προετοιμασία και τις διαθέσιμες πληροφορίες για τον εχθρό. Γενικά η εσπευσμένη επίθεση διεξάγεται είτε ως αποτέλεσμα μάχης εκ συναντήσεως («meeting engagement»), είτε στην περίπτωση που η παράκαμψη δεν επιτρέπεται και οι εχθρικές δυνάμεις είναι σε μειονεκτική θέση (δηλαδή απροετοίμαστες ή απροειδοποίητες), είτε στην περίπτωση που δεν υπάρχει χρόνος διαθέσιμος για προπαρασκευασμένη επίθεση. Οι εσπευσμένες επιθέσεις διεξάγονται και ελέγχονται με τμηματικές διαταγές πεδίου μάχης, οι οποίες εκδίδονται με τον ασύρματο.

Ανάλογα με τη διάταξη των εχθρικών δυνάμεων διακρίνονται δύο βασικές κατηγορίες εσπευσμένης επίθεσης:

>Εσπευσμένη επίθεση κατά εχθρικής κινούμενης δύναμης. Ως γενική αρχή ισχύει, ότι όταν δύο αντίπαλες δυνάμεις συναντώνται στο πεδίο της μάχης, αυτή που κερδίζει είναι συνήθως εκείνη που αντιδρά γρηγορότερα και ελίσσεται σε πλεονεκτικές θέσεις, από όπου μπορεί να προσβάλλει τα πλευρά του αντιπάλου. Ο διοικητής του ΤΣ χρησιμοποιεί ένα από συγκροτήματα του ως εμπροσθοφυλακή που εμπλέκει την εχθρική δύναμη και κατευθύνει τα ακολουθούντα ή γειτονικά συγκροτήματα, κατά των πλευρών και νώτων του εχθρού, ενώ παράλληλα προσβάλλει με πυρά τις εχθρικές δυνάμεις, απαγορεύοντας τους να κάνουν το ίδιο (τα πυρά εκπέμπονται και από ένα συγκρότημα που καταλαμβάνει έδαφος τακτικής σημασίας, δηλαδή έδαφος που δεσπόζει του πεδίου της μάχης).

Στην πράξη τα άρματα μάχης συνήθως προηγούνται στο σχηματισμό επίθεσης, ενώ τεθωρακισμένα οχήματα μάχης (ΤΟΜΑ), τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού (ΤΟΜΠ) και τυχόν αντιαρματικά όπλα έπονται και υποστηρίζουν τον ελιγμό των αρμάτων μάχης με πυρά. Επίσης διασκορπιζόμενες νάρκες, καπνογόνα και άλλα πυρά υποστήριξης μπορούν να χρησιμοποιηθούν, για να εμποδίσουν τον ελιγμό του εχθρού και να καλύψουν αυτόν του φίλιου ΤΣ.

>Εσπευσμένη επίθεση κατά στατικής εχθρικής δύναμης. Η εσπευσμένη επίθεση κατά στατικής εχθρικής δύναμης που κατέχει τοποθεσία οργανωμένη πρόχειρα, εκτελείται αφού τα φίλια τμήματα αναγνώρισης του προπορευόμενου συγκροτήματος αναγνωρίσουν τις εχθρικές θέσεις και εντοπίσουν τα όρια ή τα κενά της αμυντικής τοποθεσίας. Είναι αυτονόητο ότι η επίθεση θα πρέπει να εκτοξευτεί όσο το δυνατόν συντομότερα ώστε οι φίλιες δυνάμεις να διατηρήσουν την πρωτοβουλία.

Γενικά, ο διοικητής του ΤΣ με την έκδοση τμηματικών διαταγών πεδίου μάχης και τη χρήση των προβλεπόμενων μέτρων συντονισμού και ελέγχου, συντονίζει τις ενέργειες των υφιστάμενων διοικητών συγκροτημάτων με επιδίωξη τη διάθεση του μέγιστου της μαχητικής ισχύος του ΤΣ στον αποφασιστικό τόπο και χρόνο. Επίσης, είναι πιθανό να απαιτηθούν έφοδοι με αποβιβασμένο Πεζικό (υποστηριζόμενα από άμεσα και έμμεσα πυρά υποστήριξης) ώστε να ολοκληρωθεί με επιτυχία την εσπευσμένη επίθεση.

Είναι αντιληπτό ότι η επιτυχία εκτέλεσης της εσπευσμένης επίθεσης προϋποθέτει στο μέγιστο δυνατό βαθμό την ικανοποίηση των βασικών αρχών που διέπουν την επιχειρησιακή χρήση των μονάδων του Όπλου των Τεθωρακισμένων. Οι αρχές είναι:

>η πρωτοβουλία (συμπεριλαμβανομένης και της διάθεσης ανάληψης λελογισμένου ρίσκου) από το επίπεδο του διοικητή του ΤΣ μέχρι το χαμηλότερο πρακτικό επίπεδο και σε συνδυασμό με αυτή το επιθετικό πνεύμα,

>η ευκινησία (με την έννοια της ικανότητας των φίλιων δυνάμεων να αντιδρούν ταχύτερα από τον εχθρό)

>ο υψηλού επιπέδου συγχρονισμός ελιγμού (η συγκέντρωση επαρκούς μαχητικής ισχύος σε κρίσιμο τόπο και χρόνο), συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών, διοικητικής μέριμνας (ΔΜ) και πυρών υποστήριξης, και,

>η ευκαμψία (ώστε να είναι δυνατή η επικέντρωση του ενδιαφέροντος των διοικητών σε διαφορετικά σημεία του σημερινού ταχέος μεταβαλλόμενου πεδίου μάχης).

Φυσικά η ικανοποίηση αυτών των αρχών προϋποθέτει τη συνεχή, εντατική και συστηματική εκπαίδευση των φίλιων δυνάμεων (και ιδιαίτερα των μικρών κλιμακίων) στο πεδίο. Για αυτό ακριβώς τον λόγο στην ανακοίνωση που δημοσιοποίησε τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα επισημαίνεται ότι «το Γενικό Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στη διεξαγωγή ασκήσεων μικρών κλιμακίων (επιπέδου Λόχου, Ίλης, Πυροβολαρχίας) καθόσον αποτελούν τη βάση εκτέλεσης των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο σύγχρονο επιχειρησιακό πεδίο».