Τον Ιούλιο ο διαγωνισμός για ανταλλακτικά του «ΟΜΗΡΟΣ»

Ο διαγωνισμός για την «Προμήθεια Ανταλλακτικών για τα Συστήματα RADAR AR-327» μετατέθηκε για τις 22 Ιουλίου.

Η εν λόγω μετάθεση κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι επί του ερωτήματος που έθεσε, στην αναθέτουσα αρχή, υποψηφία συμμετέχουσα εταιρεία.

Υπενθυμίζεται ότι το ύψος του προγράμματος είναι συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 600.000 €, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των προβλεπόμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω ραντάρ, AR 327, που φέρει της ελληνική κωδικοποίηση ΚΣΡ (Κινητό Σύστημα Ραντάρ), είναι τρισδιάστατο και ικανό να αναδιπλωθεί από μια ομάδα 6 ατόμων σε μικρό χρονικό διάστημα. Μπορεί να χειρισθεί τοπικά από τρείς επιχειρησιακούς ή να συνδεθεί με απομακρυσμένα κέντρα ελέγχου και αξιοποιείται επιχειρησιακά από το ΚΕΑΤ (Κέντρο Αεροπορικής Τακτικής).