«Παγώνει» προσωρινά ο θεσμός των ΟΒΑ

Σύμφωνα με πληροφορίες του “defence-point.gr”, «παγώνουν» προσωρινά όλες οι διαδικασίες για την ένταξη στρατεύσιμων στο θεσμό των Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ).

Ο λόγος είναι η μη δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβέρνησης, μέχρι σήμερα, υπουργικής απόφασης που στο νομικό πλαίσιο που καθορίζει ο πρόσφατα ψηφισθείς νόμος περί «Υπηρεσιακής εξέλιξης και ιεραρχίας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων – Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις», θα καθορίζει τις λεπτομέρειες υλοποίησης (θέματα παροχών, τοποθετήσεων, περιπτώσεων απολύσεων, προσόντων και προϋποθέσεων ένταξης στο θεσμό, αδειών, υπηρεσιακής τους κατάστασης, διάρκειας της υποχρέωσης, διαδικασίας κατάταξής τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή) του νέου θεσμού των Ειδικών Έφεδρων Οπλιτών (ΕΕΦΟΠ) που θα αντικαταστήσει τους ΟΒΑ.

Με τη δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβέρνησης της υπουργικής απόφασης οι ήδη υπηρετούντες στρατεύσιμοι που είχαν εκφράσει την επιθυμία τους να ενταχθούν στο θεσμό των ΟΒΑ θα προσκληθούν εκ νέου για την ένταξή τους στις Ένοπλες Δυνάμεις ως ΕΕΦΟΠ.

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 81 του νόμου 3883/2010 περί «Υπηρεσιακής εξέλιξης και ιεραρχίας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων – Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις» το καθεστώς των ΕΕΦΟΠ είναι το ακόλουθο:

«Άρθρο 81
Ειδικοί Έφεδροι Οπλίτες
1. Όσοι εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ενόπλως ως οπλίτες, δύνανται με αίτησή τους να παραμένουν στις τάξεις των ΕΔ με την ιδιότητά τους αυτή και μετά την εκπλήρωση αυτών, ως έφεδροι οπλίτες, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 5 του ν. 3421/2005 (ΦΕΚ 302 Α΄).
2. Δυνατότητα επανακατάταξης στις ΕΔ, κατόπιν αίτησής τους, ως οπλιτών από την Εφεδρεία έχουν και οι έφεδροι, οι οποίοι εκπλήρωσαν ενόπλως τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ως οπλίτες, εφόσον δεν έχουν παρέλθει τρία (3) έτη από την ημερομηνία της οριστικής τους απόλυσης.
3. Οι παραπάνω ονομάζονται Ειδικοί Έφεδροι Οπλίτες (ΕΕΦΟΠ) και λογίζεται ότι εκπληρώνουν εφεδρική στρατιωτική υποχρέωση, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 3421/2005 (ΦΕΚ 302 Α΄).
4. Η διάρκεια της επιπλέον εφεδρικής στρατιωτικής υποχρέωσής τους καθορίζεται σε εξάμηνα και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των τριών (3) ετών.
5. Η εφεδρική τους υποχρέωση εκπληρώνεται με το βαθμό και την ειδικότητα που φέρουν, στον κλάδο των ΕΔ που υπηρετούν ή στην Εφεδρεία του οποίου ανήκουν.
6. Μετά την εκπλήρωση της εφεδρικής στρατιωτικής υποχρέωσης που τους καθορίστηκε, απολύονται οριστικά από τις τάξεις των ΕΔ, χωρίς άλλη διαδικασία».
7. Για τους ΕΕΦΟΠ που υπηρετούν στις ΕΔ κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του ν. 3421/2005 (ΦΕΚ 302 Α΄).
8. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας καθορίζονται θέματα παροχών, τοποθετήσεων, περιπτώσεων απολύσεων, προσόντων και προϋποθέσεων ένταξης στο θεσμό, αδειών, υπηρεσιακής τους κατάστασης, διάρκειας της υποχρέωσης, διαδικασίας κατάταξής τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.