Ένα στατιστικό παράδοξο των κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού που όμως κρύβει ουσία…

Οι δημοσιευμένοι στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) 234, Τεύχος Τρίτο, 5 Μαρτίου 2018, αναλυτικοί πίνακες έκτακτων και τακτικών κρίσεων για το Πολεμικό Ναυτικό για το έτος 2018, παρέχουν τη δυνατότητα για μία απλή στατιστική επεξεργασία, από την οποία προκύπτουν ορισμένα συμπεράσματα, ή μάλλον παρατηρήσεις για δυσεξήγητες αποφάσεις, οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν μελλοντικά αναστάτωση.

Η διαχείριση του «πληθυσμού» των αξιωματικών ενός Κλάδου δεν είναι εύκολη υπόθεση. Το πόσοι θα αποστρατευθούν στις ετήσιες κρίσεις καθορίζουν τα κενά που θα δημιουργηθούν, τα οποία θα καλυφθούν από όσους έρχονται από πίσω και παραμένουν σε ενεργό υπηρεσία, καθώς επίσης και την εξέλιξη των αξιωματικών που ακολουθούν σε χαμηλότερους βαθμούς.

Η αναφορά αυτή γίνεται για να δοθεί μια ιδέα της δυσκολίας τήρησης ισορροπίας ανάμεσα στους αποχωρούντες και τους προαγόμενους, κάτι το οποίο ορίζει ένα πλαίσιο που πρέπει σε γενικές γραμμές να τηρείται και στο εσωτερικό των «υποδιαιρέσεων» του κάθε Κλάδου.

Από την απλή ανάγνωση των στοιχείων που θα παρατεθούν στο τέλος του κειμένου, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι στους Αρχιπλοιάρχους, το μεγαλύτερο ποσοστό αποστρατειών καταγράφεται στο Υγειονομικό (50%) και μετά στους Μαχίμους (15,78%).

Στους Πλοιάρχους το μεγαλύτερο ποσοστό αποστρατειών καταγράφεται στο Υγειονομικό / Νοσηλευτικής (14,28%) ενώ σε όλες τις άλλες κατηγορίες το ποσοστό είναι σχεδόν μηδενικό (1,66% στους Μηχανικούς το ανώτερο).

Τόσο στους Αρχιπλοιάρχους και τους Πλοιάρχους τα ποσοστά αποστρατείας είναι μηδενικά για το Οικονομικό, ενώ σε ότι αφορά τους αξιωματικούς Νοσηλευτικής δεν έχει γίνει κατανομή θέσης Αρχιπλοιάρχου (ανώτατου).

Ειδικά σε ό,τι αφορά τους αξιωματικούς Υγειονομικού (όλων των υποκατηγοριών) το ποσοστό αποστρατείας είναι το υψηλότερο τόσο στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου όσο και του Πλοιάρχου.

Ληφθείσης υπόψη της κρισιμότητας της συγκεκριμένης ειδικότητας στη σωματική και ψυχική υγεία (συμπεριλαμβανομένης και της πρόληψης) του έμψυχου δυναμικού του Κλάδου, αλλά και του μακρού χρόνου εκπαίδευσης και επιμόρφωσης που απαιτείται για την πλήρη και ορθή απόδοση (τα ιατρικά λάθη και παραλείψεις έχουν ολέθριες συνέπειες), ο οργανωτικός σχεδιασμός του ΠΝ για τις κρίσεις του 2018 μπορεί να χαρακτηριστεί τουλάχιστον ως παράδοξος, καθώς δεν διέπεται από κανονικότητα.

Με βάση το ΦΕΚ, σε ό,τι αφορά τους Αρχιπλοιάρχους:

>Αρχιπλοίαρχοι Μάχιμοι «Διατηρητέοι»: 16

>Αρχιπλοίαρχοι Μάχιμοι «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους»: 3

>Αρχιπλοίαρχοι Μηχανικοί «Διατηρητέοι»: 5

>Αρχιπλοίαρχοι Οικονομικού «Διατηρητέοι»: 3

>Αρχιπλοίαρχοι Υγειονομικού / Ιατροί «Διατηρητέοι»: 1

>Αρχιπλοίαρχοι Υγειονομικού / Ιατροί «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους»: 1

Με βάση τα ανωτέρω η αναλογία «διατηρητέων» / «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» ανέρχεται:

>Στους Αρχιπλοίαρχους Μάχιμους σε 5,33 προς 1, δηλαδή ποσοστό αποστρατευμένων επί συνόλου: 15,78%

>Στους Αρχιπλοιάρχους Μηχανικούς και Οικονομικού δεν υπήρξαν αποστρατείες, και κατά συνέπεια το ποσοστό αποστρατευμένων επί του συνόλου ανέρχεται σε 0%

>Στους Αρχιπλοιάρχους Υγειονομικού σε 1 προς 1, δηλαδή ποσοστό αποστρατευμένων επί συνόλου: 50%

Εις ό,τι αφορά τους Πλοιάρχους:

>Πλοίαρχοι Μάχιμοι «Διατηρητέοι»: 81 + 4 Εκτός Οργανικών Θέσεων (ΕΟΘ) = 85

>Πλοίαρχοι Μάχιμοι «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους»: 0

>Πλοίαρχοι Μάχιμοι «Μη Διατηρητέοι» Εκτός Οργανικών Θέσεων (ΕΟΘ): 1

>Πλοίαρχοι Μηχανικοί «Διατηρητέοι»: 58 + 1 ΕΟΘ = 59

>Πλοίαρχοι Μηχανικοί «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους»: 1

>Πλοίαρχοι Οικονομικού «Διατηρητέοι»: 5 + 1 ΕΟΘ = 6

>Πλοίαρχοι Οικονομικού «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους»: 0

>Πλοίαρχοι Υγειονομικού / Ιατροί «Διατηρητέοι»: 31 + 1 (Οδοντίατρος) + 1 (Φαρμακοποιός): 33

>Πλοίαρχοι Υγειονομικού / Ιατροί – Οδοντίατροι – Φαρμακοποιοί «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους»: 0

>Πλοίαρχοι Υγειονομικού / Νοσηλευτικής «Διατηρητέοι»: 6

>Πλοίαρχοι Υγειονομικού / Νοσηλευτικής «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους»: 1

Με βάση τα ανωτέρω η αναλογία «διατηρητέων» / «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» ανέρχεται:

>Στους Πλοίαρχους Μάχιμους σε 85 προς 1, δηλαδή ποσοστό αποστρατευμένων επί συνόλου: 1,16%

>Στους Πλοιάρχους Μηχανικούς σε 59 προς 1, δηλαδή ποσοστό αποστρατευμένων επί συνόλου: 1,66%

>Στους Πλοιάρχους Οικονομικού δεν υπήρξαν αποστρατείες, κατά συνέπεια ποσοστό αποστρατευμένων επί συνόλου: 0%

>Στους Πλοιάρχους Υγειονομικού Ιατρών – Οδοντιάτρων – Φαρμακοποιών, δεν υπήρξαν αποστρατείες, και κατά συνέπεια το ποσοστό αποστρατευμένων επί συνόλου: 0%

>Στους Πλοιάρχους Υγειονομικού / Νοσηλευτικής σε 6 προς 1, δηλαδή ποσοστό αποστρατευμένων επί συνόλου: 14,28%.