Ένα σχόλιο για το «ρωσικό AIP» και τα υ/β Lada που το ενσωματώνουν

Ερωτήματα μου προκαλεί η είδηση για το «ρωσικό AIP», εάν αποδίδεται σωστά η είδηση για τα υποβρύχια τύπου Lada που εντάσσονται σταδιακά στον στόλο. Τα τεχνολογικά δεδομένα του συστήματος είναι σαφή.

Το σύστημα AIP βασίζεται σε ένα κλειστό σύστημα που αντιστρέφει την ηλεκτρόλυση και διάσπαση του νερού σε Υδρογόνο και Οξυγόνο, με το σύστημα AIP. Το υδρογόνο και οξυγόνο υπό μορφή μορίων, φορτώνεται σε ενεργειακές κυψέλες εντός του υποβρυχίου χωριστά.

Τα μόρια αυτά με χημική διαδικασία ενώνονται και δημιουργούν νερό, συγχρόνως με την δημιουργία νερού παράγουν χημική ενέργεια, δηλαδή ηλεκτρισμό DC που μεταδίδεται κατευθείαν στον ηλεκτρικό πίνακα του υποβρυχίου για κίνηση. Το παραγόμενο νερό με ηλεκτρόλυση διασπάται ξανά σε μόρια υδρογόνου/οξυγόνου που αποθηκεύονται εκ νέου στις ενεργειακές κυψέλες και η διαδικασία επαναλαμβάνεται εσαεί.

Με το να δηλώνουν οι Ρώσοι διαδικασίες ασαφείς και αόριστες ακολουθούν τη συνήθη τακτική τους να θολώνουν τα νερά για λόγους δημιουργίας εντυπώσεων δυσανάλογα μεγάλων προς τις πραγματικές δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα ενός συστήματος.

Η εν λόγω επιστημονική μέθοδος όμως, είναι γνωστή και πεπερασμένη και γι’ αυτό είναι δημοσιεύσιμη και όχι διαβαθμισμένη. Αυτό που παραμένει διαβαθμισμένο, είναι οι λεπτομέρειες στις διαδικασίες που εξασφαλίζουν την σωστή λειτουργία του συστήματος. Άρα, χρειαζόμαστε περισσότερα στοιχεία, για μια ακόμη φορά…

Γιώργος Αναγνωστόπουλος